Official time: Monday - Sunday, 8:00 - 21:30

Book Appointment: (613) 608 4046 - services@eznotary.ca

  • English
  • Tiếng Việt

DichucOntario

Quyền của vợ/chồng và người phụ thuộc ngoài Di chúc

Spouse and dependents right in willMặc dù mục đích chính của di chúc là để cho phép mọi người quyết định ai sẽ nhận được tài sản của họ khi họ qua đời, pháp luật vẫn đặt ra những hạn chế nhằm bảo vệ quyền lợi của vợ/chồng và những người phụ thuộc, ngay cả khi họ không được nhắc đến trong di chúc, hoặc nhận được ít hơn so với quy định pháp luật.

Vietnamese

Hình thức của di chúc

Di chucDi chúc có hai hình thức chính là Di chúc có chứng thực và Di chúc viết tay. Cả 2 loại hình thức di chúc đều có cùng chức năng đó là cho phép Quý vị chỉ ra người sẽ nhận được tài sản của Quý vị khi Quý vị qua đời, đồng thời chỉ ra một đại diện cá nhân để đảm bảo rằng mọi mong muốn của Quý vị đều được thực hiện.

Vietnamese