Thời gian làm việc: Thứ Hai - Chủ Nhật, 09:00 - 22:00

Hỗ trợ khách hàng: (+1) 613 608 4046 - services@eznotary.ca

  • English
  • Tiếng Việt

Những yêu cầu bắt buộc của di chúc

Di chucMục đích của di chúc là để đảm bảo rằng tài chính và tài sản của Quý vị có thể được xử lý một cách trật tự khi Quý vị qua đời. Hầu hết các bản di chúc đều có cấu trúc chung giống nhau. Tuy nhiên, tùy vào từng trường hợp, một số phần của di chúc có thể cần hoặc không. Nếu trường hợp của Quý vị phức tạp, Quý vị sẽ cần rất nhiều phần bổ sung để đảm bảo Di chúc của Quý vị đầy đủ và hợp pháp.

Một bản di chúc không nhất thiết phải có một hình thức đặc biệt. Nó chỉ cần là tài liệu bằng một số loại văn bản. Mặc dù nó có thể được viết tay, phần lớn di chúc được chuẩn bị một cách chuyên nghiệp và được đánh máy.

Tên và thông tin cá nhân của Quý vị

Hầu hết di chúc đều tuân theo một cấu trúc đơn giản. Đầu tiên, một bản di chúc bắt đầu bằng ghi rõ họ tên của người lập. Tên của Quý vị trong di chúc có thể bao gồm tên khai sinh, tên đã kết hôn, và biệt danh. Nhiều bản di chúc cũng nêu rõ nghề nghiệp của Quý vị.

Tuyên bố thu hồi di chúc trước đó

Phần thứ hai của một di chúc điển hình là tuyên bố thu hồi tất cả di chúc trước đó. Điều này sẽ hủy bỏ tất cả các bản di chúc Quý vị đã từng viết trong quá khứ, do đó Quý vị sẽ không có hai bản di chúc mâu thuẫn với nhau.

Tuyên bố chỉ định người thực thi (điều hành di chúc)

Tiếp theo, di chúc chỉ ra người đại diện cá nhân. Một người đại diện cá nhân cũng có thể được gọi là “người thực thi” hoặc “người điều hành di chúc”. Đây là người sẽ thực hiện mong muốn của Quý vị. Bất kỳ ai trên 18 tuổi và có năng lực nhận thức, làm chủ hành vi đều có thể trở thành đại diện cá nhân của Quý vị.

Liệt kê tài sản và người được thừa hưởng

Sau khi chỉ định đại diện cá nhân, Quý vị có thể bắt đầu viết phần chính của bản di chúc. Đây là phần Quý vị chỉ định những cá nhân hoặc tổ chức khác nhau sẽ nhận được tất cả những gì Quý vị có khi Quý vị qua đời. Quý vị cũng nên chỉ định người thứ 2 cho mỗi phần di sản trong di chúc của Quý vị. Người thứ 2 này được gọi là người thừa kế thay thế. Họ nhận được di sản nếu người thừa kế đầu chính thức qua đời trước Quý vị.

Điều khoản còn lại

Cuối cùng, di chúc nên có phần gọi là “điều khoản còn lại”. Đây là phần gần cuối của bản di chúc nêu tên một người hoặc một tổ chức là người thừa kế bất kỳ thứ gì không được liệt kê trong di chúc của Quý vị hoặc còn sót lại sau khi thanh toán tất cả các chi phí và tất cả phần di sản khác đã được phân phát.

Ghi ngày tháng, ký tên, và phải được chứng kiến

Di chúc nên được ghi ngày tháng và ký tên vào phần dưới cùng. Nếu di chúc được đánh máy, thì 2 người làm chứng cũng phải ký vào phần dưới cùng và ký tắt vào mỗi trang của bản di chúc. Họ cũng sẽ cần phải ký vào một Bản tuyên thệ để xác nhận rằng Quý vị đã ký vào di chúc trước mặt họ. Nếu Quý vị viết tay di chúc từ đầu đến cuối, thì không cần phải có người làm chứng.

Ở Ontario, di chúc và giấy ủy quyền có thể được ký và chứng kiến trong hầu hết trường hợp, tức là công nghệ video có thể được sử dụng để chứng kiến việc ký, miễn là một trong những người làm chứng phải là thành viên của Hiệp hội luật (Luật sư hoặc Licensed Paralegal). Người lập di chúc và người làm chứng phải ký cùng một thời điểm, và phương pháp liên lạc điện tử được sử dụng phải cho phép tất cả người tham gia nhìn thấy, nghe được và giao tiếp với nhau trên thực tế.

 

Thông tin tham khảo thêm

Di chúc là gì và những ai nên lập di chúc

Hình thức của di chúc